nieuws

Advocatenkantoor
Mr Drs H.J. Ruysendaal
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
info@ruysendaaladvocatuur.nl

Telefoon [010] 477 05 74
Telefax [010] 478 09 09
Mobiel [06] 15 17 05 51Faillissement

Failliet gaan. Iedereen heeft daar wel eens van gehoord. Maar wat betekent het eigenlijk? Hoe ga je failliet? Wat zijn de belangrijkste gevolgen als u failliet gaat? Bent u dan alleen zakelijk of ook privé failliet? Valt uw privé-vermogen onder het faillissement (gemeenschap van goederen). Welke rechten en plichten heeft de gefailleerde? Wat doet de curator? Kunt u uw onderneming voortzetten? Hoe eindigt een faillissement?

Hoe ga je failliet?
Als u uw schulden niet betaalt, kunt u op verzoek van één of meerdere schuldeisers, het openbaar ministerie of op eigen verzoek, failliet worden verklaard door de rechtbank. De failliet kan een privé-persoon zijn (bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennootschap onder firma), of een rechtspersoon (een BV). Een faillissement is een gerechtelijk beslag op een vermogen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers . Doel hiervan is om het gehele vermogen van de schuldenaar te gelde te maken en de opbrengst onder de schuldeisers te verdelen. Hiermee worden de rechten van de schuldeisers beschermd. De schuldenaar verliest de zeggenschap over het vermogen. Wat velen echter niet weten is dat u hiertegen in verzet kunt gaan. De schuldenaar die het niet eens is met de faillietverklaring kan via de advocaat binnen 8 dagen hoger beroep instellen.

Gevolgen van faillietverklaring.
Als u failliet wordt verklaard heeft dat tot gevolg dat al uw bezittingen en geldvorderingen in beslag worden genomen. Dat wil niet zeggen dat meteen het hele huis wordt leeggehaald, maar wel dat u niets meer mag (ver)kopen, (ver)huren, schenken of uitlenen zonder toestemming van een advocaat die door de rechtbank wordt benoemd om het faillissement af te wikkelen (= de curator). Daarbij dient hij toe te zien op de belangen van de schuldeisers. Voor iedere rechtshandeling die (mogelijk) financiële gevolgen heeft, moet u de toestemming van de curator hebben. De curator zorgt voor de bewaring van de spullen. Hij neemt waardepapieren, geld en sieraden in beslag en geeft u een ontvangstbewijs van deze voorwerpen. Als u een eigen bedrijf hebt, kan de curator dat bedrijf voorlopig laten doordraaien. De curator mag aan u en uw huisgezin (een deel van) uw inkomsten laten om de noodzakelijke uitgaven te doen. De rest van de inkomsten neemt hij in beslag tenzij dat beslag door de wet verboden is. Vele sociale uitkeringen mogen immers door de curator (voor het grootste deel) niet in beslag worden genomen. Soms kunnen overeenkomsten waarbij de failliet partij is, worden ontbonden door de curator of de wederpartij. Als de failliet het niet met een handeling van de curator eens is, kan hij daartegen protest aantekenen bij de rechter commissaris (de controlerende rechter bij de rechtbank).

Hoe eindigt het faillissement?
Een faillissement kan enkele maanden duren maar soms sleept de zaak jarenlang. Het kan eindigen op drie manieren. Nadat de curator al het actief te gelden heeft gemaakt, het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en naar paulianeus handelen heeft afgerond en tevens de vermogenspositie van de schuldenaar in beeld heeft gebracht, zal hij overgaan tot de verdeling van het aangetroffen vermogen. Het uitgangspunt dat hierbij gehanteerd wordt, is de gelijkheid van schuldeisers. In beginsel deelt een ieder voor een even groot deel mee in de opbrengsten naar rato van de hoogte van de vordering. Op deze gelijkheid van schuldeisers is een aantal belangrijke uitzonderingen gemaakt. Zo gaan de Belastingdienst en de Bedrijfsvereniging voor wanneer het gaat om de verdeling van de opbrengst van de failliete boedel. Dit betekent dat deze zogenaamde preferente schuldeisers zich als eerste op de failliete boedel mogen verhalen. Pas wanneer daarna nog boedelaktief resteert, vindt verdeling onder de overige (concurrente) crediteuren plaats. Het faillissement kan eindigen op drie manieren. De te kiezen methode hangt samen met de crediteuren die kunnen worden betaald.

Schuldsaneringsregeling
Bij privé-personen kan een faillissement tot gevolg hebben dat zij vrijwel niet van hun schulden kunnen afkomen. Om in deze gevallen toch een mogelijkheid te bieden de schulden te saneren, werd in 1999 de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) geïntroduceerd. Privé-personen krijgen door deze wet de gelegenheid om hun schulden af te lossen via het doorlopen van een speciaal driejarig schuldsaneringstraject. In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat u uit het schuldsaneringstraject wordt gezet. Wij kunnen dan voor u een (hoger) beroep instellen. 

Betrokken en resultaatgericht
Met de juiste voorzorgsmaatregelen en door adequaat optreden is het vaak mogelijk om de schade te beperken. Advocatenkantoor mr drs H.J. Ruysendaal heeft de kennis en expertise in huis om kleinere bedrijven en zelfstandigen in financiële moeilijkheden helder te adviseren over mogelijkheden om een faillissement te voorkomen. Maar ook tijdens een faillissement staat het kantoor u met raad en daad terzijde. Betrokken en resultaatgericht. Samen met u streven wij ernaar om snel tot de beste oplossing te komen. Neemt u contact op voor het maken van een afspraak.Algemene voorwaarden | Disclaimer website gemaakt door: webwerkers.nl